Regulamin turnieju

Regulamin turnieju eliminacyjnego U12 w ramach projektu „RESPECT BALTICUM – Sport as a common path for tolerance and respect”

Cele turnieju rekrutacyjnego

1. Popularyzacja aktywności ruchowej w duchu fair play.

2. Propagowanie sportu, a w szczególności piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.

Termin i lokalizacja

Rozgrywki odbędą się 11.04.2014 (piątek)  na stadionie MOSiR w Gdańsku przy

ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk na płycie bocznej z naturalną nawierzchnią trawiastą. Początek rozgrywek o godz. 10:00.

Zgłoszenia

1. Rejestracja drużyn w biurze zawodów znajdującego się przy boisku do gry w dniu odbywania się turnieju w godzinach 9:00- 9:55.

2. W biurze zawodów konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów przez opiekunów drużyn:

- ważna legitymacja szkolna każdego zawodnika

- zgłoszenie drużyny wraz z wypełnioną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych każdego zawodnika

Grupy wiekowe

W ramach turnieju przewidziana jest rywalizacja w  kategorii:

U12 - Turniej chłopców w wieku 11 –12 lat (rocznik 2002 i 2003).

System rozgrywek

Turniej rozgrywany jest w systemie „każdy z każdym”. W rozgrywkach uczestniczy siedem drużyn. Dla każdej drużyny przypisany jest dany numer.

Mecze odbywają się wg poniższego harmonogramu:

Kolejka

I

II

III

IV

V

VI

VII

Boisko nr 1

2-7

6-4

3-1

7-5

4-2

1-6

5-3

Boisko nr 2

3-6

7-3

4-7

1-4

5-1

2-5

2-6

Boisko nr 3

4-5

1-2

5-6

2-3

6-7

3-4

7-1

Pauza

1-0

0-5

2-0

0-6

3-0

0-7

4-0

Czas gry

1. Przewiduje się długość trwania meczu 16 min ( 2 x 8 min + przerwa 2 min.).

2. Przerwa między meczami wynosi 5 minut.

Punktacja

Drużyna może otrzymać za:

1. zwycięstwo - trzy punkty

2. remis  - jeden punkt

3. porażka - zero punktów

W przypadku  równej liczby punktów o miejscu w tabeli decyduje bilans meczu bezpośredniego, następnie lepsza różnica bramek, potem liczba bramek zdobytych.
W przypadku gdy taką samą liczbę punktów mają więcej niż dwie drużyny o miejscu decyduje lepsza różnica bramek, a następnie większa ilość bramek zdobytych.
W sytuacjach spornych, nie opisanych powyżej, decyduje sędzia główny turnieju.

Przepisy gry

1. Rozgrywki odbywają się na trzech boiskach.

2. Drużyna składa się z ośmiu zawodników, w tym sześciu na boisku (pięciu w polu + bramkarz).

3. Auty są rozgrywane poprzez wybicie nogą z ziemi, bezpośrednio z autu nie może zdobyć bramki.

4. Przy wykonywaniu rzutów wolnych, przeciwnik musi ustawić się od piłki na co najmniej 5 metrów.

5. Rzuty karne są wykonane z odległości 9 metrów.

6. Zmiany zawodników odbywają się zmiany systemie zmian hokejowych (lotnych).

7. Kary indywidualne w postaci wykluczenia z boiska na czas 1-5 min, a przy czerwonej kartce wykluczenie zawodnika do końca meczu.

8. Zakaz gry w obuwiu z metalowymi wkrętami.

9. Mecze rozgrywane są piłkami w rozmiarze 4.

Nagrody

Ze względu na eliminacyjny charakter turnieju nagrodą, którą przewiduje Organizator są punkty w ramach rekrutacji na bezpłatny wyjazdowy turniej na Litwę

(29.IV-01.V.2014).

Dodatkowe informacje

1. Turniej kwalifikacyjny rozgrywany ramach projektu RESPECT BALTICUM współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

2. Podczas turnieju przewidziano poczęstunek dla uczestników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

6. Organizator zapewnia szatnię, obsługę sędziowską oraz prowadzenie punktacji.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

8. Organizator zabezpiecza boiska, sprzęt, obsługę sędziowską, opiekę medyczną.

9. Zawodnicy w zakresie NNW ubezpieczają się na koszt własny.

10. Każdy uczestnik bierze udział w turnieju na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas turnieju.

12. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

13. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami rodzice lub opiekunowie prawni uczestników nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją turnieju.

14. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony Organizatora w czasie trwania turnieju.

15. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.

16. Rodzic lub opiekun prawny uczestników turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

17. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w turnieju, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach informacyjnych o przebiegu turnieju (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych  poszczególnych zawodników.

18. Nieznajomość regulaminu turnieju nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.

19. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.

20. Zabrania się uczestnikom turnieju spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu podczas turnieju. Niestosowanie się do tego przepisu, skutkuje wykluczeniem drużyny z uczestnictwa w turnieju.

21. Turniej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.